Taken van de functionaris voor gegevensbescherming (FG, zie artikel 39 AVG)

aanbesteden-koppeldiensten-berichtenmakelaar

1. De functionaris voor gegevensbescherming vervult ten minste de volgende taken:

a. de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die verwerken, informeren en adviseren over hun verplichtingen uit hoofde van deze verordening en andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen;

b. toezien op naleving van deze verordening, van andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen en van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits;

c. desgevraagd advies verstrekken met betrekking tot de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en toezien op de uitvoering daarvan in overeenstemming met artikel 35 (Gegevensbeschermingseffectbeoordeling/DPIA);

d. met de toezichthoudende autoriteit samenwerken;

e. optreden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit inzake met verwerking verband houdende aangelegenheden, met inbegrip van de in artikel 36 (Voorafgaande raadpleging) bedoelde voorafgaande raadpleging, en, waar passend, overleg plegen over enige andere aangelegenheid.

2. De functionaris voor gegevensbescherming houdt bij de uitvoering van zijn taken naar behoren rekening met het aan verwerkingen verbonden risico, en met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden.

De FG is adviseur en wordt als zodanig nooit aangesproken als verwerkingsverantwoordelijke.

Meer informatie over gegevensbeschermingsrecht?

Wilt u meer weten over gegevensbeschermingsrecht? Of heeft u vragen over de dienstverlening van Emtio? Neem vrijblijvend contact op met Joop Schuilenburg: