Cloudoplossing voor vergunningen, toezicht en handhaving gemeente Emmen

De gemeente Emmen bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet per 1 Gemeente-Emmenjanuari 2022 en wenste een moderne VTH-Oplossing aan te schaffen die geschikt is voor de taken die de Omgevingswet aan de gemeente opdraagt.

De aanbestedingsprocedure is begin december 2020 succesvol afgerond. Emtio (Joop Schuilenburg) heeft samen met MvR & Partners (Mark van den Broek) de Europese aanbesteding ‘Selectie van een cloudoplossing voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving’ van gemeente Emmen begeleid.

Invoering Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is een ingrijpende wetswijziging: vrijwel alle wetgeving die betrekking heeft op het domein van de fysieke leefomgeving wordt herzien en opgenomen in één nieuwe wet: de Omgevingswet, geflankeerd door een viertal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). De rijksoverheid noemt dit zelf een van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke (1848).

Hier past geen uitgebreide verhandeling over de Omgevingswet, maar wel de notie dat de belangrijkste verandering die de Omgevingswet nastreeft is dat burgers, bedrijven en instellingen niet meer geconfronteerd worden met de – interne – taakverdeling tussen overheidsorganisaties en de vele loketten die daarbij horen. Eenieder die iets (een activiteit) wil uitvoeren (de ‘initiatiefnemer’) kan zich wenden tot het landelijke loket, kan daar bepalen wat mag en niet mag en wordt vervolgens bediend door één overheid. Hoe die overheid ‘intern’ de beoordeling van of het toezicht op die activiteit heeft georganiseerd, blijft verborgen voor de initiatiefnemer.

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

De ambities van de Omgevingswet kunnen niet worden gerealiseerd zonder ingrijpende vernieuwingen in de informatievoorziening van alle bij de fysieke leefomgeving betrokken partijen. Landelijk zal een Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) worden gerealiseerd waarin naast intake-voorzieningen voor activiteiten – zoals het huidige Omgevingsloket Online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) – ook de planologie in al zijn stadia (op dit moment: ruimtelijkeplannen.nl) kan worden gepresenteerd.

Uiteraard staat of valt dit landelijke Digitaal stelsel Omgevingswet met een adequate informatievoorziening van alle voor de fysieke leefomgeving verantwoordelijke centrale en decentrale overheden. Honderden overheidsorganisaties (rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s) zullen moeten participeren in dit DSO om de ambities van de Omgevingswet waar te maken.

Er zullen vanuit de informatievoorziening van alle overheidsorganisaties ‘voedende’ en ‘afnemende’ verbindingen moeten worden gemaakt met het DSO om ervoor te zorgen dat in het DSO te allen tijde een actueel beeld bestaat en/of dat actuele beeld wordt gebruikt in de processen die de overheidsorganisaties uitvoeren m.b.t. de fysieke leefomgeving (zoals planologische processen, vergunningverlening, toezicht, handhaving, advisering). De functionaliteiten van het DSO zullen geleidelijk worden (door)ontwikkeld respectievelijk geïntegreerd; het volledige DSO moet – zo is de planning nu – in 2024 volledig operationeel zijn

Aanbesteding VTH-oplossing

Deze aanbestedingsprocedure is projectmatig uitgevoerd en stelde zich tot doel een VTH-Oplossing te verkrijgen en implementeren die zowel de gemeentelijke taken uit de nog bestaande Wabo-wetgeving als de gemeentelijke taken van de toekomstige Omgevingswet-wetgeving kan ondersteunen. Daarnaast diende de te verkrijgen VTH-Oplossing de taken van de gemeente op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving die voortvloeien uit decentrale (gemeentelijke) regelgeving te ondersteunen.

De procedure

De aanbestedingsprocedure is door middel van een ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ uitgevoerd. Daarbij is ingestoken op een functionele behoeftestelling, gebaseerd op een Projectstartarchitectuur en de zogenaamde Referentie Zaaktypecatalogus. Beide documenten zijn door Mark van den Broek opgesteld, waarbij de Referentie Zaaktypecatalogus bovendien publiek toegankelijk is.

Joop Schuilenburg heeft alle overige aanbestedingsdocumenten en de overeenkomst opgesteld. Tijdens de aanbestedingsprocedure is door de leveranciers zowel een demo als een usability-test verzorgd, beiden gebaseerd op use cases. Het projectteam en overige stake holders kregen op die manier een goed beeld van de werking van de aangeboden VTH-oplossingen alvorens er tot gunning werd overgegaan.

De aanbestedingsprocedure is begin december 2020 succesvol afgerond met de gunning van de opdracht aan Stadsbeheer B.V.