Ontwikkeling Voorziening Vroegtijdig Aanmelden voor saMBO-ICT

Emtio heeft geholpen bij deze aanbesteding voor een Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) voor saMBO-ICT. Het project liep van maart 2018 tot juni 2018.

Achtergrond

Stichting saMBO-ICT is een organisatie van en voor alle MBO-instellingen. De belangrijkste pijlers binnen saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten.

saMBO-ICT heeft Emtio gevraagd met hen een aanbesteding te verzorgen voor de ontwikkeling van een Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA).

Wetsvoorstel aanmelddatum en toelatingsrecht mbo

In het toenmalige wetsvoorstel ‘Aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’ werd een landelijke aanmelddatum van 1 april in het MBO ingevoerd. Daar hoort ook de plicht voor scholen en instellingen bij om een beperkte gegevensset over de aanmeldingen met elkaar en met gemeenten uit te wisselen.

Inmiddels is de wet per 1 januari 2019 in werking getreden, horend bij de Wijzigingswet Wet Educatie en Beroepsonderwijs (invoering vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs).

Samengevat dienen VO-scholen aan te geven welke studenten naar verwachting een MBO-opleiding gaan volgen en de MBO-instellingen dienen vanaf 1 april 2019 de status van de aanmelding van deze studenten te melden.

Voorziening vroegtijdig aanmelden (VVA)

Om deze uitwisseling van gegevens te ondersteunen, is de ontwikkeling en implementatie van een aantal samenwerkende informatievoorzieningen voorbereid.

De VVA wordt gezien als een ‘lichte’ voorziening, die vooral moet zorgen voor de juiste routering van gegevens tussen de VO-scholen, MBO-instellingen en gemeenten.

De gegevensuitwisseling

De vo-sector, de mbo-sector en de gemeenten bepalen gezamenlijk hoe de gegevensuitwisseling wordt georganiseerd, waarbij elk domein verantwoordelijk is voor zijn eigen voorzieningen.

Tussen deze drie domeinen (VO, MBO en gemeenten) worden koppelvlakken gedefinieerd voor de uitwisseling van de gegevens. De gegevensuitwisseling zoals door de wet beoogd dient vanaf schooljaar 2018-2019 plaats te gaan vinden.

De aanbesteding en behoeftestelling

De aanbesteding is via een openbare aanbesteding uitgevoerd, met een functionele behoeftestelling. Daarbij is samengewerkt met Berenschot.

Emtio heeft de procesbegeleiding voor de aanbesteding uitgevoerd. Met uitzondering van de functionele behoeftestelling heeft Emtio alle documenten opgesteld, inclusief contract en SLA.

De opdracht

De opdracht betrof ontwerp, (deels) maatwerkontwikkeling, inrichting en hosting. De aanbesteding is in juni 2018 succesvol afgerond met gunning van de opdracht aan CACI B.V.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk onze pagina’s IT Aanbesteding of IT Sourcing.

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)