Emtio begeleidt voor Dimpact de Europese heraanbesteding

Het Dimpact ‘burgerzakensysteem’

Dimpact is de coöperatie van gemeenten waarin vijftien lidgemeenten gebruik maken van het burgerzakensysteem van PinkRoccade. Dit systeem is gekoppeld aan de eSuite van Atos en wordt door Atos als geïntegreerde oplossing aan de lidgemeenten ter beschikking gesteld.

Groei van Dimpact

Naast de vijftien lidgemeenten die zich hebben gecommitteerd en gezamenlijk ruim een miljoen burgers vertegenwoordigen, bestaat de mogelijkheid voor de overige 25 lidgemeenten van Dimpact om gedurende de looptijd van de te sluiten overeenkomst gebruik te maken van het te contracteren Burgerzakensysteem. Potentieel kunnen gemeenten aansluiten tot het maximale aantal van drie miljoen inwoners gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt bereikt.

De procedure

De aanbestedingsprocedure verloopt via een mededingingsprocedure met onderhandeling.

Naast de begeleiding van de heraanbesteding ‘Burgerzakensysteem’ is Joop Schuilenburg binnen Dimpact als projectleider aangewezen voor drie inkoopprojecten die samenhangen met de doelstelling van Dimpact in relatie tot Common Ground alsmede de daarmee samenhangende noodzaak om de regiefunctie verder te professionaliseren.

Ontwikkeling van componenten volgens het vijflagenmodel

Dimpact heeft de doelstelling om de komende jaren in te zetten op de ontwikkeling van Common Ground. Zij zet daarbij open source componenten in voor ondersteuning van de gemeentelijke dienstverlening. Componenten zijn herbruikbare ‘brokken’ code die worden ingedeeld volgens het vijflagenmodel:

  • interactie-laag (websites en apps),
  • proces-laag (bedrijfsprocessen),
  • integratie-laag (landelijke faciliteit voor uitwisselen van data),
  • service-laag (toegang tot data (API’s))
  • en data-laag (opslag en archivering).

Dimpact wil het totaal aan componenten op geïntegreerde wijze bij haar leden aanbieden vanuit een ‘Haven’ hosting omgeving. De onderscheiden componenten worden vanuit de markt, al of niet op initiatief van Dimpact, (door)ontwikkeld.

Dimpact heeft inmiddels portfoliomanagement in gang gezet, waarmee componenten worden toegevoegd, gewisseld of buiten scope worden geplaatst. De operationele (dagelijkse) ondersteuning wil Dimpact laten uitvoeren door (een) marktpartij(en).

De overkoepelende regie zal hierbij in handen zijn van Dimpact, zowel in de richting van marktpartijen en relaties met publiekrechtelijke instellingen, als in de relatie met leden van Dimpact.

Om de doelstelling te realiseren wil Dimpact marktpartijen om zich heen verzamelen en daartoe moeten Europese aanbestedingen worden georganiseerd en doorlopen. Daarnaast en parallel hieraan moet de regiefunctie binnen Dimpact worden geprofessionaliseerd, zowel in de richting van marktpartijen, publiekrechtelijke instellingen waarmee Dimpact (zal) samenwerk(t)(en) en haar leden.

Dimpact logo

Europese aanbestedingen Dimpact

Op 22 november 2021 berichtten wij u dat Emtio door Dimpact is ingehuurd om een Europese aanbesteding te begeleiden voor de s

Meer lezen
Gemeente Houten Logo

Europese aanbesteding gemeente Houten

Outsourcing IT-infrastructuurdiensten Gemeente Houten Gemeente Houten heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij een Europe

Meer lezen
Veiligheidsregio Brabant-Noord logo

Inkooptraject Veiligheidsregio Brabant-Noord

Begeleiding Inkoopprojecten Veiligheidsregio Brabant-Noord Emtio is in maart 2021 ingehuurd door Veiligheidsregio Brabant-No

Meer lezen

Emtio begeleidt voor Dimpact de Europese heraanbesteding

Het Dimpact 'burgerzakensysteem' Dimpact is de coöperatie van gemeenten waarin vijftien lidgemeenten gebruik maken van het

Meer lezen

Aanbesteding backbone ICT-infrastructuur bij ICT-WBW afgerond

Recent heeft Emtio een aanbesteding begeleid bij ICT West-Brabant West. Emtio heeft bij deze aanbestedingsprocedure alle a

Meer lezen

Gunning aanbesteding Open Universiteit aan Pro-ACT IT

Naar aanleiding van een Europese aanbesteding zijn per 1 juli 2020 de Open Universiteit en Pro-Act IT de samenwerking aangega

Meer lezen

Aanbesteding ICT-infrastructuur en -beheer voor Rijnvicus

Emtio is door Rijnvicus uit Alphen aan den Rijn gevraagd een aanbestedingsprocedure in gang te zetten voor de outsourcing van

Meer lezen

Aanbestedingsprocedure kantoorautomatisering voor ParkeerService

ParkeerService uit Amersfoort heeft Emtio opdracht verstrekt voor de heraanbesteding van de outsourcing van ICT-infrastructuu

Meer lezen

Aanbesteding afgerond bij Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam

Emtio heeft de procesbegeleiding verzorgd van een Europese aanbesteding voor de selectie van een cloudoplossing voor een Doss

Meer lezen

Emtio begeleidt DOWR met een Europese aanbesteding e-HRM

Emtio is door DOWR geselecteerd om een Europese aanbesteding voor het verwerven van een nieuwe e-HRM oplossing te begeleiden

Meer lezen