Europese aanbesteding VTH-oplossing bij Omgevingsdienst Twente

Omgevingsdienst Twente wenst functionaliteit te verwerven voor de ondersteuning van alle processen die betrekking hebben op Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving: VTH. De verwerving verloopt via een Europese aanbesteding waarbij als opdrachtgevers naast Omgevingsdienst Twente de gemeenten Almelo, Hof van Twente, Twenterand en de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht (bedrijfsvoeringsorganisatie voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen) participeren.

Nieuwe VTH-oplossing

Met de vorming van Omgevingsdienst Twente in 2018 verandert er in het uitvoeren van de VTH-taken van de gemeenten veel, zowel in procesmatige zin als bezien vanuit een informatieperspectief. Processen en de bijbehorende informatie worden soms integraal ‘verhuisd’ naar de omgevingsdienst en in andere gevallen ‘geknipt’ over bevoegd gezag en omgevingsdienst. Dit heeft uiteraard zijn uitwerking op de informatievoorzieningen van de opdrachtgevers.

Daarnaast dient de Omgevingswet zich aan: deze zal tot aanzienlijke veranderingen in het omgevingsrecht leiden en daarmee ook tot grote aanpassingen in de inrichting en uitvoering van VTH-processen. Door dit samen aan te besteden en daartoe de kennis te bundelen, verwachten de opdrachtgevers grote synergievoordelen te behalen.

De te selecteren VTH-oplossing biedt functionaliteit die ondersteuning biedt aan de VTH-taken die voortkomen uit het omgevingsrecht – zoals Wabo, bodem- en natuurwetgeving, ruimtelijke ordening en, vanaf 2021, de Omgevingswet, et cetera – maar ook aan VTH-taken die betrekking hebben op plaatselijke en provinciale verordeningen.

De ‘opdracht’ die op basis van de Europese aanbesteding zal worden verstrekt bestaat niet alleen uit het verstrekken van licenties/gebruiksrechten, maar omvat ook de technische implementatie, de (gemeenschappelijke) functionele inrichting, de hosting en het technisch beheer en onderhoud, inclusief de adoptie door de gebruikers en training van ‘super users’ (train the trainer) en functioneel beheerders.

De aanbesteding

Omgevingsdienst Twente heeft Emtio gevraagd de aanbesteding te verzorgen als procesbegeleider. De behoeftestelling is functioneel ingestoken, gebruik makend van onder meer een Project Start Architectuur en een Lichtblauwdruk SOLL processen (in de vorm van een zaaktypencatalogus). De aanbesteding wordt middels een mededingingsprocedure met onderhandelingen uitgevoerd en heeft ongeveer een doorlooptijd van zes maanden. De aanbesteding is in oktober 2018 opgestart en verloopt via TenderNed.

Dimpact logo

Europese aanbestedingen Dimpact

Op 22 november 2021 berichtten wij u dat Emtio door Dimpact is ingehuurd om een Europese aanbesteding te begeleiden voor de s

Meer lezen
Gemeente Houten Logo

Europese aanbesteding gemeente Houten

Outsourcing IT-infrastructuurdiensten Gemeente Houten Gemeente Houten heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij een Europe

Meer lezen
Veiligheidsregio Brabant-Noord logo

Inkooptraject Veiligheidsregio Brabant-Noord

Begeleiding Inkoopprojecten Veiligheidsregio Brabant-Noord Emtio is in maart 2021 ingehuurd door Veiligheidsregio Brabant-No

Meer lezen

Emtio begeleidt voor Dimpact de Europese heraanbesteding

Het Dimpact 'burgerzakensysteem' Dimpact is de coöperatie van gemeenten waarin vijftien lidgemeenten gebruik maken van het

Meer lezen

Aanbesteding backbone ICT-infrastructuur bij ICT-WBW afgerond

Recent heeft Emtio een aanbesteding begeleid bij ICT West-Brabant West. Emtio heeft bij deze aanbestedingsprocedure alle a

Meer lezen

Gunning aanbesteding Open Universiteit aan Pro-ACT IT

Naar aanleiding van een Europese aanbesteding zijn per 1 juli 2020 de Open Universiteit en Pro-Act IT de samenwerking aangega

Meer lezen

Aanbesteding ICT-infrastructuur en -beheer voor Rijnvicus

Emtio is door Rijnvicus uit Alphen aan den Rijn gevraagd een aanbestedingsprocedure in gang te zetten voor de outsourcing van

Meer lezen

Aanbestedingsprocedure kantoorautomatisering voor ParkeerService

ParkeerService uit Amersfoort heeft Emtio opdracht verstrekt voor de heraanbesteding van de outsourcing van ICT-infrastructuu

Meer lezen

Aanbesteding afgerond bij Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam

Emtio heeft de procesbegeleiding verzorgd van een Europese aanbesteding voor de selectie van een cloudoplossing voor een Doss

Meer lezen

Emtio begeleidt DOWR met een Europese aanbesteding e-HRM

Emtio is door DOWR geselecteerd om een Europese aanbesteding voor het verwerven van een nieuwe e-HRM oplossing te begeleiden

Meer lezen