Nieuwe auteursrechtrichtlijn aangenomen in Europees Parlement

Op 15 april 2019 keurde de Raad van Ministers de nieuwe auteursrechtrichtlijn goed nadat deze op 26 maart 2019 door het Europees Parlement was aangenomen.

De nieuwe auteursrechtrichtlijn

auteursrechtrichtlijn

Omdat de Europese Commissie de strategie hanteert om binnen de Europese Gemeenschap de markt ook digitaal tot een te maken, worden er sinds 2015 belangrijke verbeteringen in de regelgeving doorgevoerd. Hierdoor kunnen de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in Europa maximaal profiteren van het digitale tijdperk.

De nieuwe auteursrechtrichtlijn is een voorbeeld van deze verbeteringen in de regelgeving. Eerdere voorbeelden hiervan zijn de modernisering van de gegevensbescherming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2016, de afschaffing van de roamingkosten in 2017 en het ontsluiten van de e-commerce handel door het inlassen van een verbod op geo-blocking in 2018.

Verplichtingen voor OCSSP’s

Een belangrijk artikel in de nieuwe auteursrechtrichtlijn is artikel 17. Dit artikel heeft betrekking op verplichtingen voor zogenaamde ‘online content-sharing service providers’ (OCSSP).

Een OCSSP is een verstrekker van diensten van de informatiemaatschappij waarvan het winstgevend hoofddoel is om een (groot) aantal auteursrechtelijk beschermde werken of andere beschermde elementen die worden geüpload door de gebruikers ervan, te bewaren en publiek toegankelijk te maken.

Goede voorbeelden van een OCSSP zijn grote dienstverleners als YouTube en Facebook.

Voorbeelden van bedrijven die niet tot de categorie OCSSP behoren, zijn:

  • verstrekkers van online encyclopedieën zonder winstoogmerk,
  • educatieve en wetenschappelijke opslagplaatsen zonder winstoogmerk,
  • open source software ontwikkelingen,
  • online marktplaatsen als eBay en Markplaats,
  • en clouddiensten die gebruikers toelaten om inhoud voor eigen gebruik te uploaden (denk aan Dropbox).

Toestemming van de auteur

Indien een OCSSP auteursrechtelijk beschermde werken bij het publiek wil ontsluiten, dient ‘hij’ hiervoor toestemming te krijgen van de auteur in kwestie. Dit kan onder meer door het aangaan van een licentieovereenkomst.

Als deze toestemming er niet is, dan is de OCSSP in beginsel aansprakelijk indien hij deze werken toch uploadt.

Uitzonderingen

Er geldt een uitzondering als de OCSSP kan aantonen dat hij alles in het werk heeft gesteld om de toestemming te krijgen.

Een andere belangrijke uitzondering wordt gevormd door auteursrechtelijk beschermde werken die onder een van de uitzonderingen vallen inzake toestemming: denk aan citaten, recensies, kritieken, parodieën en karikaturen. Deze werken mogen worden geüpload.

Voorwaarden

De OCSSP dient een notice en takedown mechanisme te hebben opgezet. Dit is een procedure waarmee op zorgvuldige wijze, op verzoek van belanghebbende, informatie van het internet wordt verwijderd. Zie bijvoorbeeld: https://noticeandtakedowncode.nl/.

De OCSSP is ook verplicht een efficiënt mechanisme (met menselijke tussenkomst) van geschillenbeslechting in het leven te roepen met het oog op de behandeling van klachten.

Andere onderwerpen in de nieuwe richtlijn

Uiteraard regelt de nieuwe richtlijn meer dan alleen artikel 17:

  • de relatie tussen auteursrechtelijk beschermde werken en grensoverschrijdende onderwijsactiviteiten;
  • video-on demand platformen en de toegang tot audiovisuele werken;
  • online publicatie van pers-artikelen;
  • herroepingsrecht voor auteurs;
  • en meer.

Het komt erop neer dat de nieuwe richtlijn vooral ook beoogt een balans te vinden tussen het toekennen van een behoorlijke vergoeding voor rechthebbende enerzijds en toegang tot creatieve werken anderzijds (het dichten van de ‘value gap’).

Auteursrechtrichtlijn en nationale wetgeving

Nederland heeft, net als alle andere lidstaten, twee jaar de tijd om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten.

Meer informatie over de nieuwe richtlijn? Neem contact op met adviesbureau Emtio.

Bron: Computerrecht, maart 2019

Vervanging Belastingapplicatie voor gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR)

Voor het samenwerkingsverband DOWR heeft Emtio een Europese mededingingsprocedure met onderhandelingen begeleid voor de selec

Meer lezen

Outsourcing IT-infrastructuur- en beheerdiensten

Gemeente Doetinchem heeft Emtio gevraagd een Europese aanbesteding te begeleiden voor de outsourcing van IT-infrastructuur en

Meer lezen

De ingewikkelde driehoeksverhouding bij raamovereenkomsten voor programmatuur

Door: Joop Schuilenburg Driehoeksverhouding bij raamovereenkomsten voor programmatuur Aanbestedende diensten maken in toene

Meer lezen

ERP aanbesteding Stichting Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs

De Stichting Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs (SARO) heeft met vertrouwen Emtio gekozen om haar bij te staan bij de begel

Meer lezen

Implementatie Microsoft Phone System en Klant Contact Centrum voor ICT West-Brabant West

Begeleiding aanbestedingsprocedure voor gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West De gemeenschappelijke regeling ICT

Meer lezen

Identiteit- en toegangsbeheer (IAM) voor Stichting @voCampus

Begeleiding aanbestedingsprocedure voor Stichting @voCampus In mei 2023 werd Emtio benaderd om de aanbestedingsprocedure te

Meer lezen

Mooie nieuwe opdrachten in 2023

Vernieuwing applicatielandschap voor Cogas Voor Cogas begeleidt Emtio de voorbereiding en de daarop volgende uitvoering van

Meer lezen

Een greep uit nieuwe opdrachten

Ontvlechting informatievoorziening voor Onderwijsgroep Noord Bij Onderwijsgroep Noord begeleidt Emtio een Europese aanbested

Meer lezen

ERP-overeenkomst stadsverwarming Purmerend

In oktober 2022 werd Joop Schuilenburg door SVP Holding gevraagd een overeenkomst op te stellen voor de licentiëring, implem

Meer lezen

Klantinteractiesysteem (KISS) webinar

In onze klantcase ‘Selectie ontwikkelpartner dienstverleningsplatform voor Dimpact’ informeerden wij u over onze opdracht

Meer lezen