Ongevraagd toezenden van nieuwsbrieven, mag dat?

Artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet omvat (strenge) regels voor elektronische communicatie zonder menselijke tussenkomst, denk aan spam, en minder strenge regels voor ongevraagde elektronische communicatie met menselijke tussenkomst, denk aan telemarketing. Het onderstaande betreft uitsluitend spam.

aanbesteden-koppeldiensten-berichtenmakelaar

Ongevraagde communicatie betreft het ongevraagd toezenden, via verkregen emailadressen, van informatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

De hoofdregel bepaalt dat het ongevraagd verzenden van genoemde informatie aan abonnees of gebruikers verboden is indien de betreffende abonnee of gebruiker geen voorafgaande toestemming heeft verleend. Dit wordt ook wel ‘opt in’ genoemd. Het is tevens van belang op te merken dat het ongevraagd verzenden van serviceberichten wel is toegestaan. Een voorbeeld hiervan is het verzenden van gewijzigde openingstijden van kantoren, bijvoorbeeld vanwege corona-maatregelen van de overheid.

Er gelden naast de uitzondering van ‘toestemming’ meerdere uitzonderingen (niet limitatief):
• indien de gebruiker een rechtspersoon is of een persoon die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf handelt, is geen toestemming benodigd indien de verzender de contactgegevens gebruikt die door de betreffende gebruiker daarvoor zijn bestemd en bekendgemaakt, en deze zijn gebruikt in overeenstemming met de door de gebruiker aan die contactgegevens verbonden doeleinden;
• de contactgegevens zijn verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst. Bijkomende voorwaarde hierbij is dat de gebruiker (steeds) de mogelijkheid wordt geboden zich hiertegen te verzetten. Dit wordt ook wel ‘opt out’ genoemd.

Er gelden ook aanvullende voorwaarden bij de ongevraagde communicatie.
• de identiteit van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht dient expliciet te worden vermeld
• een geldig adres voor de ‘opt out’
• de aard en voorwaarden van een eventuele aanbieding dient expliciet te worden vermeld

Het bovenstaande houdt bijvoorbeeld in dat uw organisatie ongevraagd nieuwsbrieven aan medewerkers van uw klanten mag sturen, mits:
• de klant daadwerkelijk een klant van uzelf is, in de zin dat er een dienst of product van u is afgenomen
• de mogelijkheid voor opt out is geboden
• de dienst tot de vergelijkbare dienstverlening behoort die een klant bij u heeft afgenomen

Tot zover de Telecommunicatiewet.

Maar er is meer: het verzamelen van e-mailadressen betekent dat er sprake is van verwerking van persoonsgegevens en daarom is ook de AVG van toepassing. De AVG schrijft voor dat er een rechtmatige grondslag moet gelden voor verwerking. Dat betekent dat bij het gebruiken van de verzamelde e-mailadressen bij uzelf te rade moet gaan op basis van welke grondslag u deze hebt verkregen. Omdat bovenstaand al is aangegeven dat dit op basis van de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst is gebeurd (het ging om bestaande klanten) is dat tevens de grondslag (artikel 6.1b AVG). Het gebruik van de e-mailadressen voor het verzenden van nieuwsbrieven gaat verder dan de uitvoering van de bestaande overeenkomst (anders gezegd: dit is niet noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst).

U zult zich om die reden moeten baseren op een andere grondslag: ‘de behartiging van de gerechtvaardigde belangen’ van uzelf of een derde (artikel 6.1f AVG). En dat betekent dat u een afweging zult moeten maken tussen uw (commerciële) belangen en de belangen van de betrokkenen (dus de personen wiens e-mailadressen u overweegt te gaan gebruiken voor andere doelen). U moet daarbij tevens de proportionaliteit (is het middel niet te zwaar) en subsidiariteit (kan het ook anders) beoordelen. Als een dergelijk oordeel naar uw oordeel in uw voordeel uitvalt kunt u de grondslag hanteren.

Daarmee bent u er nog niet. U moet de betrokkenen uitgebreid informeren. In de praktijk doet u dat door uw privacy statement op uw website te controleren en zonodig aan te passen.

Meer informatie over gegevensbeschermingsrecht?

Wilt u meer weten over gegevensbeschermingsrecht? Of heeft u vragen over de dienstverlening van Emtio? Neem vrijblijvend contact op met Joop Schuilenburg: