Aanbesteding ten behoeve van ”0800-2000” Landelijke Netwerk Veilig Thuis (LNVT)

Landelijk Netwerk Veilig Thuis is een in 2018 opgerichte vereniging van alle 26, door het land verspreide, Veilig Thuis-organisaties. Feitelijk bestond het Landelijk Netwerk Veilig Thuis al twee jaar eerder als een informeel samenwerkingsverband. LNVT ondersteunt de Veilig Thuis-organisaties in hun opdracht door:

  • de kwaliteit en uniformiteit te bevorderen van de prestaties van de Veilig Thuis-organisaties in hun dagelijkse taakuitoefening
  • efficiency voor de individuele Veilig Thuis-organisaties te bereiken door gezamenlijk routes en aanpakken te ontwikkelen die de Veilig Thuis-organisaties kunnen inzetten
  • specifieke expertise uit te bouwen en te delen, onderling en met relevante partners, voor de verschillende vormen van onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties
  • een strategisch belangrijke en solide gesprekspartner te zijn voor landelijke ketenpartners en politiek over alle thema’s die LNVT c.q. het Netwerk rechtstreeks dan wel indirect raken

LNVT maakt gebruik van de bestuurlijke, tactische en ondersteunende kracht die de afzonderlijke Veilig Thuis-organisaties voor het collectieve doel beschikbaar stellen. Zij overleggen regelmatig op zowel bestuurlijk als tactisch niveau over hun gezamenlijke inzet en vertegenwoordiging in landelijke trajecten. Zij stemmen met elkaar af omtrent zaken die het belang van een of meerdere Veilig Thuis-organisaties en/of het Netwerk ofwel LNVT raken. De dagelijkse leiding is in handen van een Dagelijks Bestuur, bestaande uit drie bestuurders van Veilig Thuis-organisaties.

Veilig Thuis organisaties

De 26 Veilig Thuis-organisaties hebben de (wettelijke) taak om kennis te nemen van alle (ernstige) bedreigingen van huiselijk geweld en kindermishandeling van wie dan ook. De Veilig Thuis-organisatie adviseert vervolgens de persoon die signaleert of neemt een melding in ontvangst om op basis van een uit te voeren ‘triage’ een besluit te nemen over het vervolg. Als het signaal daartoe aanleiding geeft, gaat de Veilig Thuis-organisatie over tot het doen van nader onderzoek. De Veilig Thuis-organisaties hebben en nemen dus de verantwoordelijkheid om signalen van onveiligheid in ontvangst te nemen, te analyseren en de best passende interventie te initiëren om samen met de Betrokkene(n) bij het geweld en de ‘professionals’ dát te doen wat nodig is om het geweld te stoppen.

Landelijk telefoonnummer 0800-2000

Ingevolge het Uitvoeringsbesluit Wmo zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het creëren en in stand houden van een landelijk gratis telefoonnummer voor de melding van (vermoedens van) huiselijk geweld en/of  kindermishandeling. Dat is het landelijk telefoonnummer ‘Veilig Thuis’: 0800-2000. Vanaf 1 januari 2015 trad de VNG op verzoek van haar leden op als opdrachtgever voor het gratis landelijke Veilig Thuis telefoonnummer waarmee de 26 Veilig Thuis-organisaties via het Netwerk kunnen worden bereikt. De kosten werden gefinancierd uit het Gemeentefonds. Sinds 2018 werd deze manier van financieren onmogelijk omdat het Rijk de financiële middelen voor gemeenten alleen aan gemeenten zelf toe mocht kennen en niet aan een vereniging als de VNG.

Dat was het moment waarop LNVT de bestaande overeenkomsten overnam van de VNG. De gemeente Den Haag trad sindsdien op als ‘kassier’ voor het landelijk telefoonnummer en LNVT verkreeg de benodigde middelen via een subsidie.

Omvang

In 2019 is ongeveer 250.000 keer telefonisch contact gezocht met een van de Veilig Thuis-organisaties. Ten tijde van de voorbereiding van de aanbesteding, zomer 2020, inmiddels 126.000 keer. Omdat beschikbaarheid van het telefonienetwerk, inclusief de koppelvlakken naar alle locaties, en het onderliggende IVR van cruciaal en soms zelfs van levensbelang is verwacht LNVR van leveranciers een uiterst proactieve en professionele instelling waarbij telefonische bereikbaarheid gedurende 7*24 uur en oplossend vermogen worden gegarandeerd.

Aanleiding voor de aanbesteding

Destijds was snelle overname van het telefoonnummer door LNVT nodig en om de continuïteit te waarborgen kon dat toentertijd alleen door de overeenkomsten die de VNG had afgesloten over te nemen. Gelet op de financiële waarde van de overeenkomst met de bestaande provider en het feit dat LNVT als aanbestedende dienst kwalificeert, besloot LNVT een Europese aanbestedingsprocedure te starten.

Emtio werd gevraagd de aanbestedingsprocedure te begeleiden. Emtio heeft geadviseerd een openbare aanbestedingsprocedure te hanteren. Alle benodigde aanbestedingsdocumenten inclusief de overeenkomst en verwerkers overeenkomst zijn door Emtio opgesteld en tevens is de aanbesteding in zijn geheel procedureel begeleid. De aanbestedingsprocedure is begin december 2020 succesvol afgerond met de gunning van de opdracht aan KPN.

Doorlooptijd:

  • 20 augustus 2020: LNVT verstrekt opdracht aan Emtio
  • 18 september 2020: aankondiging op TenderNed
  • 13 november 2020: voorlopig gunningsbesluit
  • Begin december 2020: definitieve gunning aan KPN