Aanbesteden koppeldiensten / berichtenmakelaar

Emtio heeft voor deze dienst een aanbesteding ontwikkeld waarmee u inschrijvingen ontvangt van bewezen en betrouwbare oplossingen, op basis van functionele behoeftestelling in combinatie met het stellen van heldere kaders en de juiste kwaliteitsvragen.

aanbesteden-koppeldiensten-berichtenmakelaar

Huidige architectuurlandschappen kenmerken zich vaak door een veelheid aan applicaties met specifieke koppelingen, die vaak weinig flexibel, moeilijk te onderhouden en lastig te beveiligen zijn.

Er wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van voorzieningen buiten de eigen infrastructuur, omdat de transitie is ingezet om zoveel mogelijk van “on premise”-systemen over te gaan naar SaaS- c.q Cloud-oplossingen.

Veilige en betrouwbare koppelingen (op basis van standaard software) tussen applicaties binnen de eigen omgeving en naar (externe) cloud omgevingen zijn essentieel. Tevens is data-uitwisseling nodig tussen SaaS-oplossingen onderling of tussen SaaS-oplossingen en legacy -systemen, om tot een compleet informatiebeeld te komen.

Regierol opdrachtgever

Om dergelijke data-uitwisseling mogelijk te maken is een koppelfunctionaliteit en/of een berichtenmakelaar nodig. Deze functionaliteit kan idealiter afgenomen worden als één SaaS-oplossing.

Door gebruik te maken van SaaS-diensten worden technische beheer-, ontwikkel- en onderhoudstaken (het inrichten en faciliteren van nieuwe koppelingen koppelingen) bij de opdrachtnemer belegd.

U als opdrachtgever zal hierbij een regierol gaan vervullen. Het zwaartepunt van uw beheertaken komt te liggen bij applicatiebeheer en servicemanagement (contractmanagement, leveranciersmanagement, capaciteitsmanagement en service level management).

Emtio heeft voor deze specifieke dienst een aanbesteding ontwikkeld waarmee u, op basis van functionele behoeftestelling in combinatie met het stellen van heldere kaders en de juiste kwaliteitsvragen, inschrijvingen ontvangt van bewezen en betrouwbare oplossingen. Maatwerk zal, als het al nodig blijkt, tot een absoluut minimum beperkt blijven.

U heeft na het doorlopen van de aanbesteding op basis van onze uitgangspunten en systematiek de beschikking over één dienst die koppelingen mogelijk maakt tussen verschillende applicaties, systemen en diensten, waarbij de leverancier de uitvoering, monitoring, technisch beheer, beveiliging, logging, signalering en terugkoppeling in periodieke rapportages op zich neemt.

De nieuwe dienst voldoet aan het volgende:

 • SaaS (Software as a Service)-oplossing. Dit betekent geen PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) of maatwerk;
 • Veilige (o.a. encrypting) en betrouwbare uitwisseling van gegevens met te koppelen systemen.
 • Ondersteuning van gebruikelijke communicatie protocollen;
 • Mogelijkheid van transformatie van en naar gebruikelijke communicatie protocollen;
 • Eén centraal punt voor (uniforme) logging;
 • Hergebruik (zelfde oplossing voor meerdere systemen);
 • Inzicht in kosten. Zowel vaste- (bij implementatie te realiseren koppelingen, onderhoud en exploitatie van het platform etc) als variabele kosten (nieuw te ontwikkelen koppelingen) zijn volledig transparant;
 • De beschikbaarheid van de service zal minimaal 99,8% zijn;
 • Door de introductie van één centraal koppelpunt worden de beheer- en bouwinspanning eenduidig gemanaged en geminimaliseerd;
 • ICT routeringen en transformaties die via de oplossing verlopen zijn inzichtelijk en beheersbaar.

Wanneer u er voor kiest om Emtio het aanbestedingstraject te laten begeleiden, kiest u voor een  prestatiegerichte aanpak!

Onze effectieve en efficiënte manier van werken wijkt af van wat het gemiddelde adviesbureau levert, namelijk stoelen c.q. vacatureruimte ‘warm’ houden. Door de jarenlange ervaring en kennis en kunde van onze adviseurs  zijn wij niet gemiddeld, dus kunnen wij met u een resultaatafspraak aangaan o.b.v. heldere eenduidige uitgangspunten (werkzaamheden, prijs, verantwoordelijkheden etc.).

Samenwerken met Emtio levert u op:

 • een efficiënte en effectieve aanpak van het aanbestedingstraject (resultaatgericht: snelheid, gedegen, en afspraak is afspraak)
 • een naar uw tevredenheid geselecteerde leverancier en oplossing
 • een op maat voor het onderwerp geschreven en afgestemde overeenkomst, waarmee u ook echt een goede basis voor uw regierol creëert, zowel voor de projectfase als voor de exploitatiefase

Meer weten over deze dienst? Neem contact op!

Referenties: