Emtio begeleidt Europese aanbesteding voor afvalinzamelaar HVC

Emtio is door HVC ingehuurd als procesbegeleider voor de Europese aanbesteding ‘SINFIS’. Dit is de afkorting voor ‘Selectie en implementatie nieuw financieel systeem’.

HVC

HVC Alkmaar mei 2008 pand close | Emtio
HVC Alkmaar mei 2008 pand close

HVC is een toonaangevend duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf van en voor gemeenten en waterschappen. 46 gemeenten en zes waterschappen zijn aandeelhouder van HVC. HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders. Daarnaast produceert HVC energie die wordt geleverd aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. Ook ondersteunt HVC bij maatregelen om lokaal te verduurzamen.

HVC is de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar van Nederland. Het restafval van twaalf procent van de inwoners van Nederland, ofwel bijna één miljoen huishoudens, wordt door HVC verwerkt. Energie (warmte, elektriciteit en gas) halen ze uit afval, biomassa, wind, zon en geothermie.

Veranderde bedrijfsactiviteiten

Sinds de implementatie van het huidige financiële systeem zijn de bedrijfsactiviteiten van HVC veranderd. Van een huisvuilafvalverwerker naar een onderneming die verantwoordelijk is voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders. Daarnaast produceert HVC duurzame energie en levert dit aan diverse partijen.

Vernieuwing financiële systeem

Als gevolg van de veranderde bedrijfsactiviteiten van HVC is vernieuwing van het financiële systeem noodzakelijk. Financiële stabiliteit, risicobeheersing en ‘operational excellence’ zijn belangrijke doelstellingen voor de komende jaren. Het verbeteren van kostprijscalculaties en beter inzicht in het rendement van investeringen dragen bij aan deze doelstellingen.

Europese aanbesteding

HVC besloot daarom hiervoor een Europese aanbestedingsprocedure uit te voeren. Joop Schuilenburg werd door HVC benaderd voor een kennismaking en een gesprek over de aanbestedingsstrategie. Dit leidde tot het verzoek een offerte in te dienen. De opdracht is in oktober 2016 aan Emtio gegund.

Er is een Europese aanbesteding doorlopen waarbij volledig functioneel behoefte is  gesteld en waarbij veel contactmomenten met leveranciers zijn gecreëerd. Er is geen programma van eisen opgesteld. De aanbesteding is via de nieuwe ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ uitgevoerd.

De aanbesteding is via www.tenderned.nl gepubliceerd (met referentie 119888). Emtio droeg zorg voor de procesbegeleiding:

  • het opstellen van alle aanbestedingsdocumenten,
  • het opstellen van conceptcontracten,
  • procedurele begeleiding,
  • interviews voorbereiden,
  • dialoogsessies,
  • communicatie met marktpartijen, en
  • het voorbereiden van interne besluitvorming.

De aanbestedingsprocedure is eind april 2017 succesvol afgerond met gunning van een opdracht aan Profource die samen met haar partner KPMG een ERP-oplossing aanbood op basis van Oracle Cloud.

Enterprise Performance Management

HVC beschikte nog niet over een oplossing voor EPM. Financiële stabiliteit, risicobeheersing en ‘operational excellence’ vormen voor HVC belangrijke doelstellingen voor de komende jaren. Het verbeteren van kostprijscalculaties en beter inzicht in het rendement van investeringen dragen bij aan deze doelstellingen.

Om aan huidige informatie eisen en wensen te voldoen en onderdeel te blijven van de keten in een dynamische afval- en energiesector, zijn moderne IT-systemen een vereiste. Compliance en risicomanagement (waaronder IT-beveiliging en data privacy) stellen hoge eisen aan de administratieve organisatie, interne controle en beheersing. Een correcte inrichting en beheer van EPM vormt een voorwaarde om aan compliance en risicomanagement te voldoen. Hierbij is grip op interne beheersing en controle afgestemd op rollen en rechten van de medewerkers een afgeleide.

HVC wilde interne en externe transparantie realiseren met behulp van gebruikersvriendelijke, eenduidige rapportages, budgettering en forecasting.

Om die reden werd direct na afronding van de ERP-aanbesteding een nieuwe aanbesteding opgestart voor de selectie, implementatie en het beheer van een cloudvoorziening voor EPM. Emtio heeft ook daar de procesbegeleiding uitgevoerd en de aanbestedingsdocumenten opgesteld, de redactie op de functionele behoeftestelling uitgevoerd en de contracten opgesteld. Bij de procesbegeleiding hoorde ook de procedurele begeleiding van de aanbesteding. De aanbesteding is medio 2017 succesvol afgerond met gunning van een opdracht aan CCH Tagetik.

IT inkoop

Meer weten over Europese aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio.

Dimpact logo

Europese aanbestedingen Dimpact

Op 22 november 2021 berichtten wij u dat Emtio door Dimpact is ingehuurd om een Europese aanbesteding te begeleiden voor de s

Meer lezen
Gemeente Houten Logo

Europese aanbesteding gemeente Houten

Outsourcing IT-infrastructuurdiensten Gemeente Houten Gemeente Houten heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij een Europe

Meer lezen
Veiligheidsregio Brabant-Noord logo

Inkooptraject Veiligheidsregio Brabant-Noord

Begeleiding Inkoopprojecten Veiligheidsregio Brabant-Noord Emtio is in maart 2021 ingehuurd door Veiligheidsregio Brabant-No

Meer lezen

Emtio begeleidt voor Dimpact de Europese heraanbesteding

Het Dimpact 'burgerzakensysteem' Dimpact is de coöperatie van gemeenten waarin vijftien lidgemeenten gebruik maken van het

Meer lezen

Aanbesteding backbone ICT-infrastructuur bij ICT-WBW afgerond

Recent heeft Emtio een aanbesteding begeleid bij ICT West-Brabant West. Emtio heeft bij deze aanbestedingsprocedure alle a

Meer lezen

Gunning aanbesteding Open Universiteit aan Pro-ACT IT

Naar aanleiding van een Europese aanbesteding zijn per 1 juli 2020 de Open Universiteit en Pro-Act IT de samenwerking aangega

Meer lezen

Aanbesteding ICT-infrastructuur en -beheer voor Rijnvicus

Emtio is door Rijnvicus uit Alphen aan den Rijn gevraagd een aanbestedingsprocedure in gang te zetten voor de outsourcing van

Meer lezen

Aanbestedingsprocedure kantoorautomatisering voor ParkeerService

ParkeerService uit Amersfoort heeft Emtio opdracht verstrekt voor de heraanbesteding van de outsourcing van ICT-infrastructuu

Meer lezen

Aanbesteding afgerond bij Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam

Emtio heeft de procesbegeleiding verzorgd van een Europese aanbesteding voor de selectie van een cloudoplossing voor een Doss

Meer lezen

Emtio begeleidt DOWR met een Europese aanbesteding e-HRM

Emtio is door DOWR geselecteerd om een Europese aanbesteding voor het verwerven van een nieuwe e-HRM oplossing te begeleiden

Meer lezen