Bescherming persoonsgegevens in het basisonderwijs

Persoonsgegevens basisonderwijs | EmtioHet verbaast mij telkens weer hoe onbekend vele verantwoordelijken (bestuurders van bijvoorbeeld scholen) zijn met de bescherming van persoonsgegevens. Die onbekendheid heeft niets te maken met kwaadwillendheid of iets van die strekking. Het lijkt alsof dit onderwerp gewoon niet spannend genoeg is. Schoolbestuurders zijn druk met de vele verantwoordelijkheden en taken die op hen afkomen, bijvoorbeeld op het gebied van pesten of moeilijk lerende kinderen. Dat terwijl het lekken van gevoelige persoonsgegevens van kinderen letterlijk een levenslange impact kan hebben.

Impasse

Mijn collega Tessa Morssinkhof heeft zich recentelijk verdiept in dit onderwerp en gedurende haar onderzoek kwam zij, mede n.a.v. een onderzoek van PwC, tot de conclusie dat scholen vanuit het oogpunt van het welzijn van het kind (te) veel gevoelige gegevens vastleggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om foto’s op de website van de school waarop kinderen zijn afgebeeld (al dan niet met nadere toelichting bij de betreffende foto).

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) biedt een kader waarbinnen het plaatsten van foto’s op een website tot de mogelijkheden behoort (met ondubbelzinnige toestemming van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers van het kind). Het blijkt, mede bij de presentatie van dit onderzoek, dat de wettelijke kaders van de Wbp onvoldoende bekend zijn bij de eerder genoemde verantwoordelijken. Zo werd er bij deze presentatie gevraagd naar de reikwijdte van de begrippen ‘persoonsgegeven’ en ‘verwerken’.

Privacy van mijn kind

Ook als jonge ouder word ik geconfronteerd met de praktijk zoals deze wordt gehanteerd bij basisscholen in mijn woonplaats. Ook als ouder ben ik verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy van mijn kind zolang zij dat zelf nog niet kan. Wanneer ik hierover vragen stel aan de school wordt er verwezen naar de schoolgids waarin in paragraaf over privacy is opgenomen. Dit betreft een algemene paragraaf zonder specifieke informatie rondom privacy en de bescherming daarvan bij deze basisschool (waar ligt de doelstelling van de verwerking dan vast?).

Verantwoordelijkheid

Op basis van het onderzoek lijken zij zich onvoldoende bewust van deze verantwoordelijkheid. Deze schoolbesturen betreffen in zin van de Wbp de letterlijke verantwoordelijken voor de bescherming van deze persoonsgegevens die zij onder zich hebben. Zij kunnen zich niet verschuilen achter leveranciers van bijvoorbeeld digitale leermiddelen. Dat blijkt onder meer uit art. 1 sub d jo. art. 13 Wbp.

Ingewikkeld rechtsgebied

Als jurist zeg ik dan: ‘een burger behoort de wet te kennen’ en vanuit dat oogpunt zal ook een rechter gaan oordelen mocht er een geschil op dit gebied aan de rechter worden voorgelegd. Nu moet gezegd worden dat de bescherming van persoonsgegevens naar mijn mening een zeer ingewikkeld rechtsgebied betreft. Zeker in relatie tot ICT en de snelle ontwikkelingen die zich daarin voordoen.

Bewustwording

Ik kan me goed voorstellen dat verantwoordelijken onvoldoende geïnformeerd zijn om de verantwoordelijkheid ook als zodanig handen en voeten te kunnen geven. Met het onderzoek van Tessa in de hand hoop ik deze schoolbesturen te ondersteunen en bewustwording te vergroten. Daarmee worden niet alleen risico’s voor de scholen maar ook risico’s voor kinderen verkleind.

Softwarematige partinionering

Oracle licenties: is softwarematige partitionering op basis van VMware wel of niet toegestaan?

Vanaf 2002 verspreidt Oracle een document met de benaming ‘Oracle Partitioning Policy’. Het document is de afgelopen jare

Meer lezen
Kostenbeheersing van maatwerk | Emtio

Kostenbeheersing maatwerksoftware: welke maatregelen zijn mogelijk?

Vandaag de dag is de meeste software zogenaamde standaardsoftware. Omdat geen enkele organisatie ook echt ‘standaard’ is,

Meer lezen
Aanbesteding collusie | Emtio

Inschrijvingen op aanbestedingen door verbonden ondernemingen

Als gevolg van overnames en fusies en dergelijke kunnen verhoudingen binnen een markt op elk moment veranderen. Voor aanbeste

Meer lezen
Programma van Eisen vs. de markt | Emtio

Inkoopprocedures: een Programma van Eisen vs. de markt

Emtio past bij de uitvoering van ICT-inkooptrajecten in de afgelopen twee jaar steeds minder de alom bekende methode via een

Meer lezen
Serverroom Service Level Agreement (SLA) | Emtio

SLA opstellen: vanuit de opdrachtgever of vanuit de leverancier?

Emtio begeleidt regelmatig outsourcingsprojecten waarbij ICT-beheer geheel of gedeeltelijk wordt uitbesteed. Daarbij zorgen w

Meer lezen

ERP aanbestedingen: 10 overwegingen voor je begint

Ik was de afgelopen maanden, en ook op dit moment, betrokken in meerdere ERP-aanbestedingen. ERP, afkorting voor ‘Enterpris

Meer lezen
Artikel | Emtio

Waarom zitten gemeenten in de tang van de softwareleverancier?

Op 17 oktober 2015 verscheen er een artikel van Derk Stokmans in NRC Handelsblad met de titel ‘Gegijzeld door de softwarebo

Meer lezen
Aanbesteden IT-raamovereenkomsten | Emtio

Het aanbesteden van IT-raamovereenkomsten kan veel goedkoper

Waarom zijn de kosten van IT aanbestedingen voor raamovereenkomsten zo hoog? Kan dat niet beter? De hoge kosten worden vooral

Meer lezen
Inbesteden Centrale Overheid | Emtio

Inbesteden bij de centrale overheid

In een bijzonder advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts is de Commissie van oordeel dat een ‘overeenkomst’ tuss

Meer lezen
Persoonsgegevens basisonderwijs | Emtio

Bescherming persoonsgegevens in het basisonderwijs

Het verbaast mij telkens weer hoe onbekend vele verantwoordelijken (bestuurders van bijvoorbeeld scholen) zijn met de bescher

Meer lezen